باید بازی تخته و کارت داشته باشد

اگر مجموعه بازی من فقط شامل 10 بازی باشد، اینها بازیهایی هستند که من انتخاب میکنم. آنها نمایندگی انواع ژانرهای بازی (انتزاعی، طراح، حزب، کلمه، و غیره)، مسئولیت رسیدگی به هر تعداد از بازیکنان، و به طور کلی دارای ارزش پخش عالی است. البته، اگر بتوانم راهی برای گمراه کردن آن پیدا کنم، می توانم یک عرشه استاندارد از کارت ها اضافه کنم.