خواهران آن را برای خودشان انجام می دهند

زنان توانمند سازی الگوهای صلیب صلیب

بیایید آن را برای خانمها در خانه بشنویم! ما قدرتمند هستیم! ما شگفت انگیز هستیم! فکر نمی کنم کسی بتواند با زنان قوی صحبت کند. فقط از طریق تاریخ نگاه کن Frida Kahlo، Amelia Earhart، Queen Elizabeth، تنها تعداد کمی از زنان شگفت انگیز وجود دارد. ما حتی مجبور نیستیم یک کتاب تاریخی برای دیدن زنان بزرگ که هر روز کنار یکدیگر قرار می گیرند باز کنیم. آنها مادران ما، خواهران و دوستان ما هستند. در زیر نمونه ای از الگوهای کرافت متقابل از سراسر اینترنت است که زنان و همه آنچه را که انجام داده اند جشن می گیرند.