ضایعات پارچه به دوختن هدایا

راه حل های هدیه اقتصادی که به یاد می آورند

اگر شما دوخته اید، شانس این است که شما قطعه ای از پارچه که شما فقط نمی تواند بخشی از! در اینجا هدایایی است که می توانید با استفاده از آن ضربات را برای ایجاد هدایایی که به یاد می آورید و برای سالهای آینده استفاده می شود، ایجاد کنید.