قاشق چنگال باندینگ از یک ردیف پایه

Easy Start Flat Spike (Ndebele) Tutorial

دوخت نخل نیز پس از قبیله آفریقایی که در آن تخصص دارد، کوک Ndebele را به نام کوبیده می شود، ساختن دانه های زیبا را به وجود می آورد که دانه های آن در زاویه های اندکی به یکدیگر قرار دارند. مروارید به پایان رسیده، شبیه به الگوی نخی چرمی است که بدون تردید از آن نام می آید.

دو روش برای شروع نسخه صاف از این دوخت وجود دارد. شروع سوزن چرک سنتی کمی پیچیده تر است، زیرا آن را به عنوان یک رشته ای از دانه ها شروع می کند و تا رسیدن به ردیف چهارم به شکل چنگک نخی نیست. این امر می تواند به ویژه هنگامی که شما سعی در پیروی یک الگوی دارید دشوار باشد.

یک روش ساده تر، و یکی که در این آموزش دیده شده، با یک ردیف پایه مهره ای که با نردبان دوخته شده است شروع می شود