یک تعریف ارزش صورت

تعریف: ارزش اسمی ، ارزش قانونی قانونی است که در یک سکه بیان شده است. ارزش را می توان در کلمات بیان کرد، به عنوان یک عدد عنوان شده یا به روش دیگری نشان داده شده است (مثلا شمارۀ رومی).

همچنین شناخته شده به عنوان: denomination

مثال ها: ارزش اسمی ایالات متحده آمریکا 10 سنت است.