ابزار برای چوب مینیاتور و Dollhouse مبلمان

وسایل چوبی کوچک و مبلمان عروسکی خانه نیاز به برخی از ابزار دست تخصصی است. این ابزارها برای پروژه ها از ابتدایی تا سطح مهارت های پیشرفته استفاده می شود. شما به تمام این ابزار مینیاتور نیاز ندارید. به پروژه هایی که اطلاعات مربوط به هر وسیله را می دهند نگاه کنید و تصمیم بگیرید که چه ابزارهایی نیاز دارید و یا ابزارهای خود را به مجموعه خود اضافه می کنید تا مهارت های نجاری کوچک خود را گسترش دهید یا گسترش دهید.