صنایع دستی قهوه

نحوه ساخت صنایع دستی با استفاده از فیلترهای قهوه

چه چیزی را با یک فیلتر قهوه انجام می دهید؟ کاوش صنایع دستی در اینجا، و شما می توانید یاد بگیرند که چگونه برای ساخت یک فرشته، پروانه، برخی از گل ها، و خیلی بیشتر. کار بر روی ساخت یک یا چند از این صنایع قهوه فیلتر و سپس ارسال خود را.