مبانی کوره الکتریکی

این مدرسان را قبل از خرید بخوانید

بعضی از جنبه های بسیار مهم در کوره های الکتریکی وجود دارد که باید قبل از اینکه این کوره ها با خیال راحت نصب و استفاده شوند شناسایی می شوند. شما باید کوره را به سیستم الکتریکی خود در ارتباط با ولتاژ، فاز و آمپر جریان متصل کنید.