همفریونی ها و زمین (منگنز) گوشت گاو را از Dollhouse استفاده کنید