پایه قلاب دوزی را یاد بگیرید

چگونه بافتن مش در 3dc و 4dc

قلاب دوزی یک روش آسان است که می تواند نتایج خیره کننده ای داشته باشد. الگوهای قلاب دوزی ساخته شده از مش های باز و مش مش با الگوهایی است که این تصویر را نشان می دهد (به طوری که الگوهای نمودار ها، دستورالعمل های نوشته نشده است).

مش با استفاده از دو طناب بافندگی (بلوک جامد) ساخته شده با فضاهای (بلوک باز) جدا شده است. بلوک ها را می توان با استفاده از دوخت 3dc یا 4 dc، بسته به نسخه ای از قلاب دوزی که کار می کنید انجام دهید. این راهنما هر دو را توضیح می دهد، اما به طور خاص نشان می دهد چگونه با 4 عدد قلاب دوزی پارچه ای کار می کند، زیرا این شایع تر از دو روش است.