چگونه برای ردیابی یک الگوی دوخت متوقف شده

اگر برای مدت طولانی دوختید، شانس این است که شما یک انبار بزرگ از الگوهای خیاطی داشته باشید. هنگامی که فاجعه رخ می دهد مانند آتش سوزی یا سیل چه اتفاقی می افتد به آن الگوهای؟ الگوهای رفته اند. چه اتفاقی می افتد وقتی قطعه ای از یک الگوی مورد نظر از بین می رود و شما می خواهید الگوی را جایگزین کنید؟

شرکت های الگو، پیشنهادات الگوی خود را در طول سال ها تغییر می دهند، بنابراین الگوی دقیق ممکن است در دسترس نباشد، اما ممکن است الگوی جدیدی را پیدا کنید که بسیار مشابه در وب سایت های شرکت ها باشد. اگر شماره الگوی شما را داشته باشید، ممکن است بخواهید شرکت را از وب سایت خود بفرستید و در مورد دسترسی به الگوی قطع شده بخواهید.

این اطلاعات را بررسی کنید تا بتوانید این الگوی متوقف شده را پیدا کنید.