چگونه به درجه مورگان دلار

چگونه می توان به درستی به ارزش دلار مورگان پرداخت

ارزش گذاری دلارهای مورگان (1878-1904 و 1921) یک مهارت است که حتی سالهای با تجربه ترین سکه جمع آوری می کند تا کامل شود. این راهنمای ارزیابی شما را آغاز خواهد کرد. به خاطر داشته باشید که درجه بندی سکه بیان یک عقیده است که شرایط سکه فردی را که بیشتر نمایندگی مجاز و فروشندگان با آن موافق هستند، توصیف می کند. درجهبندی دلار مورگان یک علم دقيق نیست، در حالیکه یک فرمول می تواند مورد استفاده قرار گیرد و همه با همان نتیجه نتیجه می گیرند. با گذشت زمان، خلبانان و خدمات درجه بندی سکه h ave توافق بر برخی تعاریف، توصیف و مقادیر عددی Sheldon که کمک می کند همه جمع سکه ها سکه های خود را دقیقا (به میزان مشخص) توصیف می کنند. این راهنما به شما این اصطلاحات و توصیف ها را درک می کند تا بتوانید با دقت به ارزش دلار مورگان خود برسید.