14 پروژه کارآفرینی برای پسران

این پروژه های صنایع دستی مناسب برای بچه های کوچک خلاق در زندگی شما هستند. از این حیوانات بالون تا آزمایشات علمی، این پروژه ها یک راه عالی برای صرف یک بعد از ظهر با پروژه های دستکاری است. در حالی که این صنایع بزرگ برای پسران است، هر دختر کوچک نیز با آنها سرگرم خواهد بود.