تنش دیسک - قطعات یک ماشین دوخت

دیسک های تنش:

تنظیم تنش ماشین:

راست چسبی لفت لوسی:

کدام تناسب تنظیم:

مراقبت از تنش دیسک: