فرایند آتش سوزی برای سرامیک های کم آتش

از Greenware تا دیگ Finished

مراحل مربوط به شلیک گلدان های کم عمق چیست؟ چگونه از greenware خشك استخوان به گلدان خرد شده برداشته مي شود ؟