چگونه می توان یک حلقه جواهرات را با حلقه های پرش وصل کرد

راه آسان برای پایان دادن به یک گردنبند و طراحی دستبند

یکی از ساده ترین راه های برای پایان دادن به یک دستبند، گردنبند، و یا طراحی خیمه این است که یک حلقه را با حلقه پرش وصل کنید. فقط مطمئن شوید که حلقه های محکم پرش را انتخاب کنید - 18 یا 20 اندازه سنج درست کار کنید و از روش مناسب برای باز کردن و بستن آنها استفاده کنید.