گزینه های قابل اشتعال برای اضافه کردن پارچه به جای دوختن