چگونه علامت گذاری حتی شلوار هم

حذف The Original Hem:

کفش های خود را بپوش:

وضعیت:

کار از طرف پا:

اندازه گیری از طبقه:

تکمیل کردن:

روشن کردن هام:

دوبار بررسی:

پایان دادن هام:

چه چیزی مستحکم است؟